Back

沿革   •發展特色   •未來展望    •組織架構    •歷屆主任

歷屆系主任

第一任:許志宇博士 
(任期:90/08/01-91/07/31)
第二任:魏榮君博士 
(任期:91/08/01-95/07/31)
第三任:徐英傑博士 
(任期:95/08/01-96/07/31)
第四任:童建樺博士 
(任期:96/08/01-101/07/31)
第五任:張貿翔博士 
(任期:101/08/01~103/06/30)
第六任:王堯天博士 
(任期:103/07/01~105/05/31)
第七任:林佩蓉博士 
(任期:105/07/01~107/06/30)
第八任:滕元翔博士 
(任期:107/07/01~108/01/31)
第九任:徐永煜博士 
(任期:108/02/01~)